Konstsamlingen

Stockholms stad började köpa konst för mer än hundra år sedan och äger nu en konstsamling av stort konsthistoriskt värde. Idag är det en av Sveriges största konstsamlingar i offentlig ägo och den kompletteras årligen genom inköp på gallerier och i konst­hallar.

Att låna konst ur samlingen

Stockholm konst ansvarar för stadens konstsamling, vars syfte är att placeras i stadens skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden samt i övriga förvaltningslokaler. Konstsamlingen finns utplacerad över hela Stockholm och ses dagligen av tiotusentals stockholmare. Alla Stockholms kommunalt finansierade verksamheter kan ansöka om lån ur samlingen till sin arbetsplats.

När en verksamhet ansökt om lån behandlas ärendet av Stockholm konsts konstintendent. Efter besök på plats och i dialog med kontaktperson tar konstintendenten fram en kollektion särskilt anpassad för platsen och verksamheten. Inför utplacering ses konstverken över av en konservator och rammakare. Därefter, vid överenskommet tillfälle, installeras konsten på plats av Stockholm konsts personal.

Alla konstverk i samlingen är registrerade i en databas och ska inventeras med minst fem års mellanrum. Beroende på lånets storlek utgår en årlig avgift på mellan 500–8000 kr. Medianavgiften är 1500 kr. Vår förhoppning och erfarenhet är att konsten ska inspirera till reflektion och bidra till en bättre arbetsmiljö!

Konserveringsateljén

Stockholms stads konstsamling har gamla anor och för att konstverken inte ska förstöras av tidens tand eller yttre åverkan har Stockholm konst en konserveringsateljé. Där jobbar ett erfaret och specialiserat arbetslag med tre konservatorer och en rammakare. Konservatorerna arbetar för konstverkens bevarande genom både förebyggande och aktiv konservering. Innan utplacering säkerställs att konstverket är troget det ursprungliga konstnärliga uttrycket och att det är i fullgott skick att visas.