Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Om Stockholm konst

Stockholm konsts uppgift är att ge stockholmarna den allra bästa konsten. Vi ser till att nya konstverk tar plats på gator och torg, i parker och bostadsområden, i förskolor och skolor, i omsorgsboenden och i stadens fastigheter.

Stockholm konsts uppdrag är att genom den offentliga konsten berika våra gemensamma miljöer, väcka känslor samt uppmuntra till samtal och eftertanke. Vår ambition är att så många som möjligt får uppleva konst i sin närmiljö.

Stockholm konsts uppdragsgivare är stadens kommunala bolag, förvaltningar, byggherrar och privata aktörer. Beställarna vänder sig till oss när de behöver vår kompetens för att få konst till sin stadsdel, mark, plats eller byggnad.

Vi arbetar med nya offentliga konstverk i miljöer som är tillgängliga för allmänheten och är ansvariga för utplacering och vård av stadens konstsamling.

Stockholm konst har också till uppgift att förklara alla fördelar med enprocentsregeln. En procent som ska avsättas för konstnärlig gestaltning vid all ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stads egen regi. Enprocentsanslaget bekostar hela konstprocessen, det vill säga material till produktion av konstverken samt arvoden till konstnärer och konstprojektledare.

Konstprojekt

De konstverk som tillkommer genom enprocentsregeln är skapade för en bestämd plats, ett visst sammanhang eller en viss miljö. Stockholm konst arbetar i dialog med sina uppdragsgivare, deras representanter och brukare.

Tillfällig konst

Tillfällig konst kallas de verk som har en tillfällig plats, funktion eller publik i stadsmiljön, till exempel en skulptur som visas temporärt eller en konsthändelse som pågår under en begränsad tid. Finansieringen av den tillfälliga konsten beslutas av Stockholms kulturförvaltning.

Konst på allmän plats

Stockholm konst har ansvar för vård och underhåll av stadens ca 430 konstverk på allmän plats, det vill säga på gator, torg och i parker. Arbetet består huvudsakligen av restaurering och rengöring, samt årlig inventering/skadekontroll.

Stockholms stads konstsamling

Stockholms stad började köpa konst för mer än hundra år sedan och äger nu en konstsamling av synnerligen stort konsthistoriskt värde. Det är en av Sveriges största konstsamlingar i offentlig ägo och den kompletteras årligen genom inköp på gallerier och i konsthallar.

Stockholm konst ansvarar för stadens konstsamling, vars syfte är att placeras i stadens skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden samt i övriga förvaltningslokaler. I uppdraget ingår att ombesörja vård, konservering och ramning samt all hantering av konstverken.

Stockholms stads konstsamling finns över hela Stockholm och ses dagligen av tiotusentals stockholmare. Varje konstkollektion tas fram av Stockholm konst med en specifik plats och verksamhet i åtanke och det är en förhoppning att konstverken där ska inspirera till reflektion och bidra till en bättre miljö. Vår ambition är att nå ut till så många stockholmare som möjligt.

Den årliga budgeten för konstinköp bestäms av Stockholms kulturförvaltning.