Stockholm konsts uppgift är att ge stockholmarna den allra bästa konsten. Vi ser till att nya konstverk tar plats på gator och torg, i parker och bostadsområden, i förskolor och skolor, i omsorgsboenden och i stadens fastigheter.

Stockholm konsts uppdrag är att genom den offentliga konsten berika våra gemensamma miljöer, väcka känslor samt uppmuntra till samtal och eftertanke. Vi skapar rum för möten med den samtida konsten och vår ambition är att fler än de som besöker konstinstitutionerna ska få möta konst i sin närmiljö.

Stockholm konsts uppdragsgivare är stadens kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar samt privata aktörer. Beställarna vänder sig till oss när de behöver vår kompetens för att få konst till sin stadsdel, mark, plats eller byggnad.

Vi arbetar med nya offentliga konstverk i miljöer som är tillgängliga för allmänheten och köper in konst som placeras i stadens olika verksamhetslokaler.

Stockholm konst har också till uppgift att förklara alla fördelar med enprocentsregeln. En procent som ska avsättas för konstnärlig gestaltning vid all ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stads egen regi. Enprocentsanslaget bekostar hela konstprocessen, det vill säga material till produktion av konstverken, arvoden till konstnärer och konstprojektledare.

Platsspecifik konst

De konstverk som tillkommer genom enprocentsregeln är platsspecifika eller byggnadsanknutna. Med detta menas att konsten är skapad för en bestämd plats och den ska fungera i ett visst sammanhang eller en viss miljö. Stockholm konst arbetar i dialog med sina uppdragsgivare, deras representanter och brukare.

Inköp av konst – stadens konstsamling

Stockholm konst köper in konst som kan placeras både i stadsmiljön och i stadens verksamheter, exempelvis på kommunala arbetsplatser, förskolor och skolor eller i omsorgsboenden. Inköpen har en tydlig riktning och tar hänsyn till platsen, rummet och sammanhanget, där verket ska placeras. Därmed utökas även Stockholm stads konstsamling.

Den årliga budgeten för konstinköp bestäms av Stockholms kulturförvaltning.

Tillfällig konst

Tillfällig konst kallas de verk som har en tillfällig plats, funktion eller publik i stadsmiljön, till exempel en skulptur som visas temporärt eller en konsthändelse som pågår under en begränsad tid. Finansieringen av den tillfälliga konsten beslutas av Stockholms kulturförvaltning.