Konst som skapar sin egen biotop

På den nya förskolan Ekholmsvägen 133 har Sofia Sundberg skapat en konstnärlig gestaltning som anknyter till frågor om mångfald, ekosystem och miljö. Förutom sin estetiska funktion har konstverket en pedagogisk betydelse och vidgar perspektiven till ny kunskap för barn.

Gestaltningen består av två skulpturer som är placerade på förskolans gård. Konstnärens utgångspunkt var barndomens fantasifulla lekar och nyfikenhet som leder till nya lärdomar. Inspirationen kom också från naturen i området, särskilt från Perennparken av den nederländske trädgårdsarkitekten Piet Oudolf och trädgårdsmästaren Stefan Mattsson.

Bronsskulpturen Plats för liv föreställer en stiliserad fågel. Skalan är anpassad till barnen. Konstruktionen är huvudsakligen avsedd att lägga pinnar och löv i. Alla hålrum är potentiella platser för insekter att bo i. I likhet med en levande varelse ändras verket över tid. Patinan kommer att skifta. På längre sikt kommer det organiska materialet inuti verket att brytas ner, förmultna och bilda nya livsmiljöer. Barnens spontana lekar hjälper därmed till att bygga upp ett ekosystem och en ny biotop.

Plats att växa består i sin tur av flera betongstenar som tillsammans bildar en rabatt. I varje betongsten finns den negativa formen av djur och växter som finns i närmiljön, till exempel en nyckelpiga, en ringblomma och en nässelfjäril. I formerna kan barnen så frön som sen flyttas till mittrabatten.

En del i gestaltningen är en bok med akvarellbilder och texter av konstnären själv. Lekstunden och verksamheten inomhus binds därmed ihop med konstverken på gården. Genom gestaltningens alla delar får barnen följa naturens kretslopp.

Sofia Sundberg, född 1976, är utbildad vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors och Malmö konsthögskola. Hon arbetar vanligtvis tvärvetenskapligt och i sin konst utgår hon ofta från specifika sammanhang och de enskilda platsernas karaktär. Ett av huvudspåren i konstnärskapet är människans relation till naturen. Sundberg har haft en rad separatutställningar, skapat många offentliga verk och tillsammans med andra konstnärer medverkat i den stora konstnärliga satsningen Loggbok över forna Kiruna.

Fler nyheter